30. nedeľa cez rok

Deň Liturgická oslava Hodina Bohoslužby
Pondelok   7.30  
Utorok   16.30 Posvätný ruženec
Streda Výročie posviacky Katedrálneho chrámu v RV 16.30  
Štvrtok Svätí Šimon a Júda, apoštoli sviatok 16.30 15.00 Braväcovo
16.00 uloženie urny
+Vrbovský a sv. omša za spásu jeho duše
Piatok   16.30  
Sobota   16.30 Braväcovo:
14.30 sv. spoveď na získanie odpustkov za duše v očistci
15.00 sv. omša
Nedeľa 31. NEDEĽA CEZ ROK   8.00
9.30 Braväcovo
10.30

ZA VERIACICH
Svätá omša za účastí detí
Katechéza pre birmovancov

Pred každou sv. omšou
SV. SPOVEĎ NA ZÍSKANIE ÚPLNÝCH ODPUSTKOV  PRE DUŠE V OČISTCI A OKTÓBROVÁ POBOŽNOSŤ POSV. RUŽENCA.

ZO SOBOTY NA NEDEĽU KONČÍ LETNÝ ČAS.
Ručičky na hodinách si posunieme o hodinu späť. Noc bude o hodinu dlhšia.

ROK BOŽIEHO SLOVA A EUCHARISTIE. DIECÉZNY ÚMYSEL:
„Aby sme sa všetci, kňazi, zasvätení i veriaci pričinili o prehĺbenie a šírenie úcty k Ježišovi Kristovi v Oltárnej Sviatosti“.